داردانگ براین سیسزو مانتنزیش لالکا بتبه راین لامبیانصت